1)  nunnery
2)  Cao Hut
草庵
1.
New Findings of Manicheism Remains in the Area of Quanzhou Jinjiang Cao Hut;
泉州晋江草一带新发现摩尼教遗存——关于摩尼教消亡的时间问题必须重新审视
3)  Dafu an
大富庵
1.
Application of Tourism Environment Carrying Capacity and Life Cycle Theory in Tourism Areas Planning——Illustrated by Dafu an Tourism Area in Wuhan;
旅游环境承载力和生命周期理论在景区规划中的应用——以武汉大富旅游地为例
4)  Qingdu Hut
秦渡庵
1.
Fan s thesis-Explanation for Qingdu Hut Theory.
至于秦渡东渡 的名字,凭老农之口不足为据。
5)  Quotations from LE AN
《乐庵语录》
6)  MEIANJI
眉庵集
1.
The study of editions and lost articles about Yangji s MEIANJI;
杨基《眉集》版本及佚文考
参考词条
补充资料:
【庵】
金博棋牌_[官网入口] (杂名)隐遁者所住之茅屋。释氏要览上曰:“西天僧俗,修行多居庵。”刘熙释名曰:“草圆屋曰蒲,又谓之庵。金博棋牌_[官网入口]庵,奄也,所以自奄覆也。”拾遗记曰:“汉任末编茅为庵。金博棋牌_[官网入口]”后汉书曰:“皇甫规监关中兵,亲入庵卢巡视。注云:庵庐,军行宿室也。”按,今凡奉佛小舍称庵。翻译名义云:庵罗,本果树名。此树开花,花生一女。国人叹异。封其园。园既属女,女宿善冥熏,以园奉佛。金博棋牌_[官网入口]佛即受之,而为所住。广韵云:庵小草舍,庵果名,是也。黄山谷谓庵非屋,不当从广,乃斥庵为俗书。
说明:金博棋牌_[官网入口]补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。

页面底部区域 foot.htm